פעילות לשבוע העליות

שבוע העליות במערכת החינוך-הצעות לשיח ופעילות בכיתה ובבית-הספר:

מקור – http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/Hevra/TochniyotHvratiyot/aliyot.htm

במעגל האישי  – חשיבות השם הפרטי עבור האדם תוך הבנת ההקשר התרבותי והמשפחתי.
הפעילות: שם וזהות

במעגל הכיתתי – מקומם של הקולטים והנקלטים בתהליך הקליטה
הפעילות: כיתה רב תרבותית

במעגל הבית ספרי – תחושות העולה בסביבה חדשה
הפעילות: כבוד וסובלנות בחברה רב תרבותית

ערכים – במעגל הבית ספרי והקהילתי – ייזום מהלכים לקידום ערכי השונות והסובלנות בעקבות התבוננות ביצירת אומנות
הפעילות: שונות וסובלנות ביצירת האומנות

 

שבוע העליות במערכת החינוך >>

לחצו על הקישור / העתיקו והדביקו בדפדפן

http://pop.education.gov.il/bein_tchumi/maagal_hashana/hagim_yamim_meyuchadim/shvoa-aliyot/

 

סרטונים שבוע העליות לארץ ישראל-

לחצו על הקישור / העתיקו והדביקו בדפדפן

http://pschools.haifanet.org.il/romema/DocLib/%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%96/%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%A2%20%D7%94%D7%A2%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%9C%D7%90%D7%A8%D7%A5.aspx

פעולות הנושא העליה :

לחצו על הקישור / העתיקו והדביקו בדפדפן

http://www.hadracha.org/he/displayItems.asp?ft=1&ct=23&submit=%D7%A1%D7%A0%D7%9F